Selecteer een pagina

Voorwaarden Original on Demand Design

1. Vooraf

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijke afspraken te maken en een goede

samenwerking te bevorderen. De afspraken in dit document vormen een basis om de

opdracht naar tevredenheid voor alle partijen te voltooien. In deze algemene voorwaarden

wordt verstaan onder:


1.1. de klant: degene die aan Original on Demand Design opdracht geeft tot het verrichten van

werkzaamheden.

1.2. Original on Demand Design: de ontwikkelaars die als opdrachtnemer de opdracht uitvoeren.

1.3. opdracht: de overeenkomst tussen Original on Demand Design en de klant waarin bepaalde

werkzaamheden zijn afgesproken.

1.4. werkzaamheden: alle werkzaamheden en diensten waarvoor opdracht is gegeven,

of die door Original on Demand Design in het kader van de opdracht worden uitgevoerd.

1.5. product: het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden en diensten.

1.6. source code: de broncode die door Original on Demand Design in een programmeertaal is

ontwikkeld.

1.7. open source code: de software of broncode die door een gemeenschap ontwikkeld

en onderhouden wordt en voor iedereen toegankelijk is.

1.8. reverse-engineering: het achterhalen van de source code van het product met als

doel om de producteisen of de interne werking te achterhalen.

1.9. content management systeem (CMS): het systeem waarmee de klant de inhoud van

de website kan beheren.

1.10. webhosting: het bieden van ruimte voor het opslaan en aanbieden van informatie,

afbeeldingen of andere inhoud die toegankelijk is via een website.

1.11. hostingprovider: Het bedrijf dat de domeinnaam en/of webhosting faciliteert.

1.12. application programming interface (API): een methode om tussen websites en/of

softwareprogramma’s onderling te communiceren.

1.13. interne back-up: een reservekopie van delen van een website die door Original on Demand

Design gemaakt wordt om bepaalde geselecteerde source codes te kunnen

herstellen.

1.14. externe back-up: een reservekopie die door de hostingprovider gemaakt wordt om

een website volledig te kunnen herstellen.


2. Toepassing


2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes

en afspraken tussen de klant en Original on Demand Design. Afwijkingen op deze algemene

voorwaarden kunnen tussen partijen alleen schriftelijk worden afgesproken.

2.2. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de inkoop- of andere voorwaarden

van de klant.

2.3. Wanneer bepaalde regels in deze algemene voorwaarden niet geldig zijn dan heeft

dit geen invloed op de andere regels in deze algemene voorwaarden. De klant en

Original on Demand Design zullen dan overleggen om nieuwe regels ter vervanging van de

ongeldige regels af te spreken.

2.4. Wanneer Original on Demand Design niet steeds vraagt om strikte naleving van deze

voorwaarden, betekent dit niet dat Original on Demand Design het recht zou verliezen om in

andere gevallen de stipte naleving van deze regels te verlangen.


3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij anders afgesproken.

3.2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.

3.3. De prijzen zijn tevens exclusief van diensten van externe partijen zoals bijvoorbeeld

stockfoto’s, geluiden en fontlicenties.

3.4. De prijzen kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden. Afgesproken

tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De klant is

verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie waarop Original on Demand Design

de offerte baseert.

4. Aanvang en duur overeenkomst


4.1. Opdrachten worden schriftelijk of per e-mail door de klant bevestigd. Wanneer de

klant dit niet doet maar wel instemt dat Original on Demand Design begint met de uitvoering

van de opdracht, dan geldt de inhoud als afgesproken en zijn deze algemene

voorwaarden van toepassing.

4.2. Indien de klant mondeling akkoord gaat met de opdracht dan zal Original on Demand Design

de overeenkomst schriftelijk of per e-mail bevestigen.

4.3. Original on Demand Design en de klant mogen het bestaan van de opdracht met andere

middelen bewijzen.

4.4. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan tenzij anders is

afgesproken.

5. Uitvoering overeenkomst


5.1. Original on Demand Design heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door anderen te

laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van

Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

5.2. De klant zorgt dat alle informatie en gegevens, waarvan Original on Demand Design

aangeeft dat deze nodig is of waarvan de klant moet begrijpen dat deze nodig is

voor het uitvoeren van de opdracht, op tijd aan Original on Demand Design wordt verstrekt.

Wanneer deze informatie en gegevens niet op tijd wordt verstrekt, mag Original on Demand

Design de werkzaamheden opschorten en de extra kosten aan de klant in rekening

brengen.

5.3. Wanneer is afgesproken dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd mag

Original on Demand Design wachten met het uitvoeren van de volgende fase totdat de klant

de factuur van de vorige fase heeft betaald.

5.4. De termijn waar binnen de opdracht moet zijn afgerond is nooit een fatale termijn.

Bij overschrijding van de termijn moet de klant Original on Demand Design eerst schriftelijk in

gebreke stellen en een redelijke termijn bieden om de opdracht af te ronden.

5.5. De klant zal ervoor zorgen dat werkzaamheden of leveringen door derden op tijd

plaatsvinden zodat de werkzaamheden van Original on Demand Design hierdoor geen

vertraging oplopen. Wanneer toch vertraging ontstaat is Original on Demand Design hiervoor

niet aansprakelijk. De klant zal de schade die Original on Demand Design hierdoor lijdt

vergoeden.

5.6. De browsers die ondersteund worden zijn de actuele versies van Internet Explorer,

Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome en Apple Safari.

5.7. De klant is zelf verantwoordelijk voor het (laten) verzorgen van back-ups.

6. Wijziging overeenkomst


6.1. Wanneer tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt dat het nodig is om de

werkzaamheden te wijzigen of uit te breiden, zullen hierover schriftelijke afspraken

worden gemaakt.

6.2. Als de wensen van de klant wijzigen heeft Original on Demand Design het recht om de extra

kosten hiervan in rekening te brengen.

6.3. Original on Demand Design zal de extra gemaakte kosten door deze wijziging in rekening

brengen volgens het geldende uurtarief.

7. Prijs


7.1. Partijen kunnen voor de opdracht een vaste prijs afspreken.

7.2. Wanneer geen vaste prijs wordt afgesproken zal de prijs worden berekend volgens

de geldende uurtarieven van Original on Demand Design. Dit bedrag is exclusief BTW.

7.3. Een vooraf gegeven indicatie van het aantal te besteden uren in een offerte bindt

Original on Demand Design niet wanneer het werkelijk aantal te besteden uren redelijkerwijs

meer is.

7.4. Original on Demand Design mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de

werkzaamheden blijkt dat de hoeveelheid werk meer bedraagt dan vooraf werd

ingeschat en redelijkerwijs niet van Original on Demand Design kan worden verwacht dat de

werkzaamheden tegen het eerder afgesproken tarief zullen worden verricht.

Original on Demand Design zal de klant over het voornemen tot verhoging van de prijs of

tarief op tijd informeren.


8. Betaling


8.1. Original on Demand Design zal uiterlijk 30 dagen na oplevering van het product overgaan tot

facturering.

8.2. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte

van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3. De betalingstermijn van 14 dagen is een fatale termijn. De klant verkeert na deze

termijn van rechtswege in verzuim.

8.4. Original on Demand Design brengt vóór aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden

een voorschot in rekening van 30% van de prijs, de overige 70% wordt na

oplevering van het product in rekening gebracht, tenzij anders wordt afgesproken.

8.5. Bij een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten hoofdelijk aansprakelijk voor

de betaling van het factuurbedrag en eventuele andere kosten.


9. Incassokosten


9.1. Na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert de klant van rechtswege in

verzuim.

9.2. Original on Demand Design is vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn

gerechtigd om € 40,- aanmaningskosten in rekening te brengen.

9.3. Original on Demand Design is vanaf het moment van het intreden van het verzuim tevens

gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

10. Eigendomsvoorbehoud


10.1. Original on Demand Design blijft eigenaar van het product en alle geleverde werkzaamheden

totdat de prijs voor de opdracht volledig is betaald.

10.2. De klant is niet bevoegd om het product of de geleverde werkzaamheden te

verkopen, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

10.3. De klant is verplicht om Original on Demand Design onmiddellijk op de hoogte te stellen

wanneer een ander beslag wil leggen op het product of de geleverde

werkzaamheden van Original on Demand Design. De klant zal de nodige maatregelen treffen

om het eigendom van Original on Demand Design veilig te stellen.

10.4. Wanneer de klant in verzuim is met de betaling van de prijs voor het product of de

werkzaamheden dan heeft Original on Demand Design het recht zijn eigendommen terug te

halen. De klant geeft hierbij toestemming aan Original on Demand Design om de plaatsen te

betreden die noodzakelijk zijn om zijn eigendomsrechten uit te oefenen.

11. Opzegging en ontbinding


11.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst op elk moment schriftelijk opzeggen.

11.2. Wanneer de klant de overeenkomst opzegt kan Original on Demand Design

schadevergoeding eisen, tenzij hij zelf verwijtbaar tekort is geschoten.

Original on Demand Design kan ook schadevergoeding eisen wanneer hij de overeenkomst

ontbindt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst

door de klant. Deze schadevergoeding kan gevorderd worden naast de afgesproken

prijs en gemaakte kosten voor de reeds verrichte werkzaamheden.

11.3. De schadevergoeding bedraagt tenminste 30% van het resterende deel van de prijs

dat de klant bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

11.4. Zowel Original on Demand Design als de klant hebben het recht de overeenkomst

onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen

worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek

tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

12. Aansprakelijkheid


12.1. Original on Demand Design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of namens de

klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

12.2. Wanneer Original on Demand Design aansprakelijk is voor directe schade, dan is die

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs, althans dat gedeelte van de

opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is

altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van Original on Demand

Design wordt uitgekeerd.

12.3. Original on Demand Design is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.4. Tevens is Original on Demand Design niet aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen

van ingeschakelde derden door de klant.

12.5. De klant vrijwaart Original on Demand Design voor alle aanspraken van derden op enige

schadevergoeding.

12.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor

schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste

roekeloosheid van Original on Demand Design.

12.7. Elke aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar vanaf het moment dat de

opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is beëindigd.

13. Overmacht


13.1. Partijen kunnen niet gehouden worden aan enige verplichting wanneer zij hiertoe

verhinderd worden als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze

algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop

Original on Demand Design geen invloed kan uitoefenen en waardoor Original on Demand Design

niet in staat is de verplichtingen na te komen.

13.2. Partijen kunnen tijdens de periode van overmacht de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden

hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder

verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.3. Original on Demand Design heeft het recht om het deel van de overeenkomst dat is

uitgevoerd voordat de overmacht intrad en waaraan een zelfstandige waarde kan

worden toegekend apart te factureren.

14. Intellectuele eigendom

14.1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom komen toe

aan Original on Demand Design. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan

worden door een depot of registratie, is uitsluitend Original on Demand Design daartoe

bevoegd, tenzij anders wordt afgesproken.

14.2. Partijen kunnen afspreken dat de rechten van intellectuele eigendom aan de klant

worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder

de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van

overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt zoals geregeld in artikel 15 van deze

algemene voorwaarden.

14.3. De klant vrijwaart Original on Demand Design voor aanspraken van derden met betrekking

tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of

gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.4. De klant verkrijgt uitdrukkelijk geen eigendom van de sourcecode waarop geen

open source licentie berust en mag deze niet aan derden overdragen.

15. Gebruik product


15.1. Wanneer de klant de afspraken uit de overeenkomst met Original on Demand Design

volledig nakomt, krijgt hij het recht tot gebruik van het product voor het afgesproken

doel. Het recht op gebruik is exclusief en mag niet aan derden ter beschikking

worden gesteld, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

15.2. De klant heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het product aan te

passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken, kopiëren of wijzigen dan is

afgesproken, of om dit door anderen te laten doen. Original on Demand Design kan aan

deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke

vergoeding.

15.3. Lid 2 geldt in het bijzonder voor CMS-producten, source codes en open source

codes die door Original on Demand Design zijn bewerkt.

15.4. De klant is niet gerechtigd om reverse engineering of decompilatie toe te passen op

het product.

15.5. In geval van niet afgesproken ruimer of ander gebruik, heeft Original on Demand Design

recht op een vergoeding vanwege inbreuk op zijn rechten van minimaal drie maal

de afgesproken prijs voor de opdracht, althans een vergoeding die in redelijke

verhouding staat tot het niet afgesproken gebruik door de klant.

15.6. Het afgesproken gebruik door de klant vervalt in redelijkheid op het moment dat

sprake is van:

a) het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen zoals afgesproken in de

opdrachtovereenkomst;

b) de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 10 en 11

van deze algemene voorwaarden;

c) faillissement van de klant, tenzij de rechten aan de klant zijn overgedragen zoals

bedoeld in artikel 14 lid 2.

15.7. Original on Demand Design mag op zijn website en social media de naam en het logo van de klant als referentie plaatsen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

15.8. Original on Demand Design heeft met inachtneming van de belangen van de klant, de

vrijheid om het product te gebruiken voor eigen publiciteit, andere opdrachten,

verwerving van opdrachten en promotie.

15.9. Original on Demand Design mag zijn toegenomen kennis door de uitvoering van de opdracht

ook voor andere doeleinden gebruiken, zolang geen strikt vertrouwelijke informatie

van de klant aan derden wordt overgebracht.

16. Oplevering en garantie


16.1. Van oplevering zal sprake zijn wanneer Original on Demand Design aangeeft dat de

werkzaamheden zijn voltooid. Op dat moment wordt de klant in de gelegenheid

gesteld om het product te testen.

16.2. De klant dient binnen de garantietermijn het product te onderzoeken op gebreken.

Wanneer zich gebreken voordoen dan zal de klant Original on Demand Design hiervan

schriftelijk op de hoogte stellen.

16.3. De garantietermijn bedraagt 14 dagen na de dag van oplevering.

16.4. Blijft de schriftelijke mededeling binnen de garantietermijn uit, dan wordt het product

geacht te zijn goedgekeurd.

16.5. Na het verstrijken van de garantietermijn heeft de klant niet langer recht op

kosteloos herstel of vervanging.

16.6. Tijdige melding van gebreken schort de betalingsverplichting niet op.

16.7. Bij tijdige melding van gebreken zal Original on Demand Design zorgdragen voor herstel of

vervanging. Original on Demand Design bepaalt voor welke optie zij kiest.

16.8. Wanneer komt vast te staan dat een klacht ongegrond is en geen sprake is van een

gebrek dan komen de kosten daardoor ontstaan voor rekening van de klant.

17. Nazorg


17.1. Na acceptatie van het product kan Original on Demand Design op verzoek van de klant

nazorgwerkzaamheden verrichten.

17.2. Nazorgwerkzaamheden worden verricht tegen het geldende uurtarief van

Original on Demand Design, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.


18. Onderhoudscontract


18.1. Original on Demand Design biedt een onderhoudscontract waarmee de klant uren kan

inkopen tegen een gereduceerd tarief. Deze uren kunnen gebruikt worden voor het

laten uitvoeren van kleinere onderhoudsverzoeken. Het betreffen

onderhoudsverzoeken van maximaal 5 uur per taak.

18.2. Met dit onderhoudscontract krijgt de klant 5%, 10% of 15% korting op het standaard

uurtarief wanneer respectievelijk 5, 10 of 20 uur wordt ingekocht. De hoogte van de

korting is afhankelijk van het aantal uur dat wordt ingekocht.

18.3. De werkwijze van het onderhoudscontract is als volgt:

• Original on Demand Design schat de duur van de werkzaamheden in;

• Original on Demand Design zal binnen 5 werkdagen na het verzoek van de klant aangeven

wanneer de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd;

• De klant krijgt na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden een overzicht van

de gebruikte uren en het aantal nog resterende uren van het onderhoudscontract.

18.4. Original on Demand Design zal aan de klant vooraf kenbaar maken wat de actuele prijs voor

het onderhoudscontract bedraagt. Deze prijs is exclusief BTW.

18.5. Het onderhoudscontract is alleen te gebruiken voor projecten die door Original on Demand

Design zijn gerealiseerd, tenzij anders wordt afgesproken.

18.6. Werkzaamheden worden van het onderhoudscontract afgeschreven per gewerkt

kwartier. Uitgevoerde werkzaamheden korter dan 15 minuten worden afgerond naar

een kwartier.

18.7. Er vindt onder geen enkel beding restitutie plaats van reeds afgesloten

onderhoudscontracten.

18.8. Onderhoudsverzoeken zijn definitief wanneer deze door Original on Demand Design

schriftelijk zijn bevestigd.

18.9. Het is aan Original on Demand Design om te beoordelen of een verzoek voor

werkzaamheden te verrekenen is met het onderhoudscontract.

19. Externe partijen


19.1. De klant dient voor de volgende onderdelen zelf overeenkomsten aan te gaan met

externe partijen:

• webhosting;

• domeinnamen;

• licenties;

• application programming interfaces, ook wanneer de implementatie hiervan door

Original on Demand Design wordt uitgevoerd.

19.2. Original on Demand Design kan de klant adviseren over geschikte externe partijen en indien

gewenst als tussenpersoon fungeren voor het verkrijgen van bovengenoemde

onderdelen.

19.3. Original on Demand Design zal ten aanzien van bovengenoemde onderdelen op geen

enkele wijze als contractspartij kunnen worden aangemerkt. Original on Demand Design

draagt dan ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk indien zich

gebreken voor doen in de genoemde onderdelen.

19.4. Van de bepalingen van dit artikel kan worden afgeweken wanneer partijen hierover

schriftelijk andere afspraken maken.

20. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die

zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben

verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is

medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2. Bij overtreding van deze geheimhoudingsplicht is de klant een boete verschuldigd

van € 50.000,- per overtreding. Deze boete is direct op te eisen. Original on Demand Design

heeft ook het recht om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te

eisen.

21. Geschillen


21.1. Partijen zullen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen om een probleem in

onderling overleg op te lossen. Hiervoor kan de hulp van een bemiddelaar worden

ingeschakeld.

21.2. Wanneer een probleem ook na bemiddeling niet opgelost kan worden, neemt de

volgens de wet bevoegde rechter of de rechter in het arrondissement waar

Original on Demand Design is gevestigd kennis van het geschil. Original on Demand Design mag

hierin een keuze maken.

21.3. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Original on Demand Design is het Nederlands

Recht van toepassing.

21.4. Original on Demand Design heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van

een termijn van 30 dagen na bekendmaking.